NVZ lanceert verbeterplan DBC-s

Begin 2005 werden de DBC’s geïntroduceerd als middel om prestatiebekostiging in ziekenhuizen mogelijk te maken. Verschillende organisaties – onder meer de Nederlandse Vereniging van Heelkunde, de Orde van Medisch Specialisten (Orde)en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) – hebben samen met de NVZ gewerkt aan de ontwikkeling van het nieuwe bekostigingssysteem. De introductie van de DBC’s leverde ziekenhuizen en verzekeraars afgelopen jaar betere inzichten op bij de onderhandelingen over prijs en kwaliteit.

Werkconferentie basis NVZ-plan
Tegelijkertijd vertoonde het nieuwe systeem enkele kinderziektes, die bij de gebruikers tot ergernis leidden. Zo zijn DBC’s nog in onvoldoende mate logische ‘spreektaal’ voor arts, ziekenhuis en verzekeraar. Een groot knelpunt is de registratie van gegevens. Niet alleen is de arts te veel belast met administratieve controles en handelingen, ook worden dezelfde gegevens meerdere keren vastgelegd.
Naar aanleiding van deze ervaringen heeft het bestuur van de NVZ een plan ontwikkeld om de DBC-systematiek te verbeteren. Basis voor dit plan is een eind januari 2006 gehouden werkconferentie waaraan veertig medewerkers uit alle lagen van ziekenhuizen deelnamen.

Eenmalige vastlegging gegevens
Het plan gaat in de eerste plaats uit van eenmalige vastlegging van gegevens in een bronregistratie. Dat betekent dat een aantal huidige systemen – Landelijke Medische Registratie (LMR), DBC-registratie en planningsgegevens – niet langer los van elkaar zullen staan.

Uitsluitend diagnose registreren
Een tweede pijler onder het NVZ-plan is dat de specialist niet langer de DBC gaat registreren, maar uitsluitend de diagnose. Dat zorgt ervoor dat de specialist zich weer zo veel mogelijk aan de patiënt kan wijden. Uitgangspunt voor de registratie wordt de internationaal gehanteerde ICD-methode (International Classification of Diseases). Daardoor wordt de DBC medisch herkenbaar, specialismeonafhankelijk en logisch groepeerbaar. Door het werken met een bronregistratie wordt validatie van gegevens overbodig. Dat voorkomt de huidige uitvalproblemen en ontlast de ziekenhuisadministratie. De validatie wordt vervangen door gecontroleerde afleiding onder eindverantwoordelijkheid van de arts.

Clustering van DBC’s
Tot slot gaat het DBC-verbeterplan van de NVZ ervan uit dat onderhandelingen tussen ziekenhuizen en verzekeraars over lokale accenten mogelijk moeten zijn. Het maken van een clustering van DBC’s kan behulpzaam zijn bij de onderhandelingen. Het is niet de bedoeling dat de clusterindeling verplicht wordt; het ziekenhuis kan ervoor kiezen om voor de onderhandelingen gebruik te maken van deze clustering.

Resultaten merkbaar in 2007

Het NVZ-bestuur neemt het initiatief om het plan de komende maanden te bespreken met de achterban en met andere partijen die nauw betrokken zijn bij het DBC-systeem, zoals het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Orde, ZN en het College Tarieven Gezondheidszorg/Zorgautoriteit i.o. (CTG/ZAio). In de tussentijd wordt het systeem verder uitgewerkt met behulp van experts uit de ziekenhuizen. Het resultaat van het verbeterplan moet in 2007 merkbaar zijn voor alle betrokkenen.

Bron: NVZ Vereniging Van Ziekenhuizen

logo_nvz.jpg