Verbeterproject van start: Laatste kans om mee te doen aan Sneller Beter

De verbeterprojecten van pijler drie zijn gericht op het behalen van kwaliteits- en doelmatigheidswinsten op de terreinen patiëntenlogistiek en patiëntveiligheid.

De drie organisaties verantwoordelijk voor de uitvoering van Sneller Beter pijler 3
zijn het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit, de Orde van Medisch Specia-listen en het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg (CBO). Zij zullen de ziekenhuizen ondersteunen bij de verbeter-activiteiten.
De deelnemende ziekenhuizen streven er-naar de verbeteringen van het project zie-kenhuisbreed in te voeren. Hierbij spelen niet alleen de raden van bestuur en directies

van het ziekenhuis een grote rol, maar ook de (informele) leiders in de Medische Staf. Naast patiëntenlogistiek en patiëntveilig-heid hebben de thema’s leiderschap en organisatieontwikkeling, patiëntenpartici-patie en professionele kwaliteit een belang-rijke plek in de derde pijler.

Deelnemen aan pijler 3
Deelname vraagt grote inzet en betrokken-heid van een ziekenhuis in z'n geheel, dus ook voor de medisch specialisten. Het zie-kenhuis kiest zelf met welke specialismen ze participeren in het programma Sneller Beter pijler 3. De werving- en selectie-periode voor ziekenhuizen is in volle gang. Wervingsbrief, aanmeldingsformulier, bijlagen en aanvullende informatie zijn hier te downloaden. Ziekenhuizen die mee wil-len doen, moeten het aanmeldingsformulier voor 6 april ondertekend retourneren.
Informatie: Trudy Boshuizen 030 273 92 20 t.boshuizen@nvz-ziekenhuizen.nl

Bron: NVZ Nieuws, 15 maart 2006 - nr 11
www.nvz-ziekenhuizen.nl/